Начало
Помощни исторически дисциплини
Бета версия
 
Съдържание т.1, 1979
Предговор 5
Общи теоретични изследвания 9
Някои теоретически проблеми на съвременната историческа наука 11
Кънчо Георгиев Историята и нейните извори. Помощни исторически дисциплини 22
Антоанета Тодорова За типологията на изворите за историографското изследване [резюме русс., deutsch] 86
Андрей Патерински История и социология (теоретични и извороведски аспекти на интеграцията) [резюме русс., deutsch] 106
Конкретни изследвания
Людмила Живкова Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър от 1356 г. [резюме русс., deutsch] 145
Пеньо Русев Докумeнталност и художественост в средновековните писмени паметници [резюме русс., deutsch] 157
Божидар Райков Българската палеография като помощна историческа дисциплина и поглед върху проблема за произхода и авторството на българските азбуки [резюме русс., deutsch] 176
Петър Коледаров Историческата география и нейните задачи в България [резюме русс., deutsch] 190
Кирила Възвъзова-Каратеодорова Принос към историята на българската сфрагистика през Възраждането [резюме русс., deutsch] 210
Ана Рошковска Възрожденската глиптика като източник на историческа информация [резюме русс., deutsch] 226
Куйо Куев Нови преписи от "черковно сказание" на Константин Преславски [резюме русс., deutsch] 247
Боню Ангелов Археографски приноси. Кратки вести за стари български ръкописи и книжовници. "Ода в чест на Ю. Ив. Венелин" от Георги Пешаков [резюме русс., deutsch] 269
Михаил Йонов Чуждите пътеписи като извор за историята на българските земи [резюме русс., deutsch] 284
Елена Бояджиева Класификационни системи и тезауруси в историческата наука [резюме русс., deutsch] 311
Николай Генчев, Антоанета Тодорова Помощните исторически дисциплини и висшето образование по история [резюме русс., deutsch] 334
Съобщения
Аспарух Велков Нов фотографски метод за възпроизвеждане на филиграни от архивни документи [резюме русс., deutsch] 351
В творческата лаборатория на изследователя
Интервю с акад. Д. Косев 357
Научни вести 365
Хроника 384
Съдържание т. 2, 1980
Общи теоретични изследвания 5
Кънчо Георгиев Субективният фактор в историческото познание (от гносеологически към извороведски аспекти на проблема) [резюме русс., deutsch] 7
Александър Фол Interpetatio thracica [резюме русс., deutsch] 60
Хелмут Льотцке (ГДР) Проблеми на марскистко-ленинското издорознание и критика на източниците [резюме русс., deutsch] 75
Помощните исторически дисциплини в другите страни 97
Сигурт О. Шмит (СССР) Най-новите изследвания на съветските учени в областта на археографията, архивознанието, изворознанието и другите специални дисциплини на отечествената история [резюме русс., deutsch] 99
Берд Рюдигер (ГДР) Изследвания в областта на изворознанието и помощните исторически дисциплини в ГДР [резюме русс., deutsch] 130
Конкретни изследвания 165
Хана Хинкова (ЧССР) Непубликувани пътеписни дневници на Якоб фон Бетцек за България от XVI в. [резюме русс., deutsch] 167
Мирослав Зафиров Предварителни бележки към въпроса за появата и разпространението на хартията в България през XIII-XIV в [резюме русс., deutsch] 180
Славка Драганова Османотурските регистри за селото от средата на XIX в. като исторически извор [резюме русс., deutsch] 204
Андрей Патерински Езикът, устната традиция и устните извори в историческото познание [резюме русс., deutsch] 221
Съобщения 235
Божидар Райков Бележки към историята на българския тайнопис [резюме русс., deutsch] 237
В чест на Никола Михов 243
Веселин Трайков Научното дело на д-р Н. Михов (1877-1962) [резюме русс., deutsch] 245
Любен Беров Трудовете на Н. Михов като източник за стопанската история на България [резюме русс., deutsch] 260
В творческата лаборатория на изследователя 271
Интервю с акад. Хр. Христов 273
Отзиви за книги 283
Кирил Ежков (ГДР) Karl-Georg Faber. Theorie der geschichtswissenschaft, Munchen, verlag c, h., 1974, 265 s. 285
Съдържание т. 3, 1981
Иван Дуйчев Тринадесетвековният юбилей на българската държава 5
Общи теоретични изследвания 9
Кирил Василев История и идеология [резюме русс., deutsch] 11
Желязко Стоянов Фактофиксиращите знания в структурата на историческите изследвания [резюме русс., deutsch] 35
Конкретни изследвания 59
Аксиния Джурова Писмовни материали и инструменти за писане [резюме русс., deutsch] 61
Елена Коцева Към въпроса за палеографските особености на кирилските ръкописи от X-XIII в. [резюме русс., deutsch] + илюстрации 68
Боряна Велчева За една кирилска приписка в асеманиевото евангелие [резюме русс., deutsch] 94
Маргарита Кискинова Йосиф Симоний Асемани - един изследвач на българското минало (живот и творчество) [резюме русс., deutsch] 100
Сесилия Димитрова-Чудилова Българската средновековна нумизматика - история на проучванията [резюме русс., deutsch] 119
Аспарух Велков За дипломатико-палеографското проучване на османотурските архивни документи [резюме русс., deutsch] 133
Бистра Цветкова Османотурските извори за хайдутското движение през XV-XVIII в. [резюме русс., deutsch] 157
Катерина Венедикова Имена, свързани с българи в Мала Азия през XI в., в един литературен паметник [резюме русс., deutsch] 173
Анна Рошковска Патриотичната тема в изобразителното изкуство от епохата на възраждането като исторически извор [резюме русс., deutsch] 183
Александър Величков Някои аспекти на приложението на факторния анализ и графичното моделиране в историческото изследване [резюме русс., deutsch] 199
Андрей Патерински Някои теоретични аспекти на приложението на статистическите методи при изследване на имуществената диференциация [резюме русс., deutsch] 218
Христо Йонков Социален и класов състав на революционните комитети в Априлското въстание 1876 г. (социологическо изследване на IV революционен окръг) [резюме русс., deutsch] 242
Лидия Манолова Научната информация в помощна изследванията по история на България при социализма [резюме русс., deutsch] 267
Антоанета Тодорова Научната периодика като историографски извор [резюме русс., deutsch] 281
В творческата лаборатория на изследователя
Интервю с акад. Димитър Ангелов 291
Валери Стоянов Нов принос към "ислямската дипломатика" 303
Августина Магаева Ново изследване върху проблемите на изворознанието 307
Научен живот 309
Антоанета Тодорова Национална конференция, посветена на проблемите на помощните исторически дисциплини (София, 28-29 ноември, 1979 г.) 311
Маргарита Кискинова Семинар по латинска палеография и дипломатика (Рим, 20. XI. - 14. XII. 1979 г.) 314
Съдържание т. 4, 1986
Общи теоретични изследвания
Христо Христов Българската история и нейните извори [резюме русс., deutsch] 5
Олга Медушевская Теоретични въпроси на историческото изворознание [резюме русс., deutsch] 11
Желязко Стоянов Обективното и субективното в историческите източници [резюме русс., deutsch] 24
Антоанета Запрянова-Тодорова За гносеологичния статус на историческия документ [резюме русс., deutsch] 42
Конкретни изследвания
Христо Дерменджиев Значимостта на хералдиката като помощна историческа дисциплина и мястото й в историческата наука [резюме русс., deutsch] 55
Йордан Заимов Проблеми на ономастиката [резюме русс., deutsch] 104
Мариана Димитрова Из кодиколожко-палеографската проблематика на среднобългарските ръкописи (ръкопис q. п. i. 56-ГПБ"Салтиков-Шчедрин") [резюме русс., deutsch] 115
Василка Тъпкова-Заимова, Михаил Войнов, Любомир Йончев Проблеми на издаването на средновековните извори за българската история [резюме русс., deutsch] 47
Петър Коледаров Средновековните карти като извор за българската история [резюме русс., deutsch] 152
[Бистра Цветкова] Османските извори в българската историческа наука [резюме русс.,deutsch 183
Валери Стоянов Някои съображения при периодизиране развитието на османската палеография и дипломатика [резюме русс., deutsch] 197
Йоанна Списаревска Новооткрити дубровнишки документи за българската история в архива на Конгрегацията "de propaganda fide" [резюме русс., deutsch] 204
Илия Тодоров Електронноизчислителните машини в текстологичните изследвания [резюме русс., deutsch] 216
Помощните исторически дисциплини в другите страни
Анджей Грабски (Полша) Йоахим Лелевел и началото на развитието на помощните исторически дисциплини в Полша [резюме русс., deutsch] 227
Дамян Богдан (Румъния) Развитие на помощните исторически дисциплини в Румъния [резюме русс., deutsch] 243
Августина Магаева Проблемите на помощните исторически дисциплини в списание Вопросы истории (1965-1980) [резюме русс., deutsch] 281
В творческата лаборатория на изследователя
Интервю с чл.-кор. Ефрем Каранфилов 293
Отзиви за книги
Лидия Чолпанова Ценен принос в областта на славянската палеография и дипломатика 298
Антоанета Запрянова-Тодорова Българската ръкописна книга - извор за историята на България 308
Съкращения 312
Съдържание т. 5, 1991
Общи теоретични изследвания
Кънчо Георгиев Лингвистични аспекти на изворовата критика [резюме русс., deutsch] 5
Конкретни изследвания
Дан Бериндей (Румъния) Генеалогията в съвременния свят [резюме русс., deutsch] 55
Иван Хлавачек (Чехословакия) Към въпроса за предмета на кодикологията [резюме русс., deutsch] 67
Цвете Лазова, Ирис фон Бредов Теоретически и технически проблеми при издаването на извори на историята на Тракия и траките през късната античност [резюме русс., deutsch] 77
Аксиния Джурова Влияние на латинската традиция върху българските ръкописи в периода на унията [резюме русс., deutsch] 89
Бистра Николова Приписката в българската ръкописна книга от X-XIV в. (проблеми на извороведското им изследване) [резюме русс., deutsch] 98
Сесилия Димитрова-Чудилова По някои въпроси за монетосеченето на Иван Шишман (1371-1393) (по данни от съкровищата) [резюме русс., deutsch] 113
Надя Данова Гръцки извори за българската история XV-XIX век - състояние и перспективи на проучването им [резюме русс., deutsch] 123
Боян Бешевлиев Старите географски карти до XIX в. като извор за историята на историческата география на българските земи [резюме русс., deutsch] 129
Даринка Караджова Орнаментиката в ръкописите от котленския книжовен център през XVIII век [резюме русс., deutsch] 140
Валери Стоянов Нотификации "nišān" и "sebeb-i taḥrīr" в османотурските султански документи [резюме русс., deutsch] 172
Катерина Венедикова Епиграфски паметници в Родопите от османско време [резюме русс., deutsch] 198
Славка Драганова Два османски документа за историята на Дунавския вилает [резюме русс., deutsch] 226
Мария Галанова Извори за етнопсихологическите изследвания [резюме русс., deutsch] 230
Емилия Костова Развитие на ретроспективната библиография по история на България [резюме русс., deutsch] 243
В творческата лаборатория на изследователя
Академик Д. С. Лихачов за помощните исторически дисциплини 257
[А.Запрянова-Тодорова] Интервю с проф. д-р Александър Фол 260
In memoriam [Академик Иван Дуйчев] 262
Съкращения 265
   
Институт за исторически изследвания© София, 2013  
Webmaster