ИИст

Институт по история  Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Новини - Актуално

 

 Мероприятия Публикации Актуално

     
 

Рецензии и становища
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление
2.2. История и археология, научна специалност 05.03.04. История на България (Нова българска история)
за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“ (Български национален въпрос след 1878 г.),
обявен в Държавен вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН http://www.ihist.bas.bg/news_aktuell.htm. За участие в него са допуснати двама кандидати
от същата секция – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Слави Славов

Рецензия от акад. Георги Марков
Рецензия от доц. д-р Александър Гребенаров
Становище на проф. д. и. н. Трендафил Митев
Становище на проф. д-р Ангел Димитров
Становище на проф. д-р Йорданка Гешева
Становище на доц. д-р Зорка Първанова
Становище на доц. д-р Димитър Тюлеков


Институт за исторически изследвания – БАН обявява конкурс за прием на докторанти
редовна форма на обучение за 2018 - 2019 г. – едно място - по специалност 2.2 История и археология
(История на България)
. В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба
за участие в конкурса до директора на Институт за исторически изследвания – БАН.
За справки: Институт за исторически изследвания – БАН, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17,
тел. (02)8708513 както и Администрация на Центъра за обучение на БАН,
ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. (02)9795260
Обява в Държавен вестник, бр. 58, 13.07.2018г. http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=128482


На 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на БАН и в Централния военен клуб се проведе
международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“.
Научният форум бе организиран от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа
на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции
по повод 100-годишнината от установяването дипломатически отношения между България и Украйна.
По време на конференцията бяха изнесени над 50 доклада от учени от България и Украйна,
посветени на историята на българо-украинските отношения от средните векове до нашето съвремие
в контекста на европейската история. Акцентите в тях бяха поставени върху корените и еволюцията
на двустранните контакти, отношенията преди и след Брест-Литовския мирен договор и съпътстващия го
българо-украински договор (1918), мястото на двете държави в международните отношения след края
на Студената война, българското присъствие в Украйна и украинското присъствие в България.
Афиш и Програмата на конференцията


На 28-29 май 2018 г. в Благоевград се проведе международна научна конференция
„140 години Македонски въпрос”, на която бяха разгледани теми, свързани с преломни събития
и историографски проблеми на Македонския въпрос в периода 1878-2018 г. Организатори на научния форум са: Македонският научен институт – София, Институтът за исторически изследвания – БАН,
Община Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски” – Правно-исторически факултет.
Македонският научен институт почете на 28 май Св. Дух (Духов ден – ден на Македония)
с поредица от събития, в които се включиха и участниците в конференцията.


РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА за дисертационния труд на Стефан Николов Шивачев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност История на България (Нова българска история)

Рецензия от проф. д. и. н. Веска Николова, Рецензия от доц. д-р Василка Танкова,
Становище на д. и. н. Любомир Златев, Становище на доц. д-р Валери Колев,
Становище на доц. д-р Росица Стоянова.
Автореферат на труда

Защитата на труда се състоя на 21 юни 2018 г. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.


РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА за дисертационния труд на Костадин Илиев Паев
за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
История на България (Нова българска история)

Рецензия от проф. д-р Йорданка Гешева, Рецензия от проф. д-р Пламен Киров,
Рецензия от доц. д-р Петър Стоянович, Становище на проф. д. и. н. Милко Палангурски,
Становище на проф. д-р Гълъбина Петрова, Становище на проф. д-р Петко Петков,
Становище на доц. д-р Даниел Вачков.
Автореферат на труда от кандидата, Отговор на рецензиите и становищата от кандидата

Защитата на труда се проведе на 14 юни 2018 г.в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.


На 8 май 2018 г. в Големия салон на БАН се състоя тържествено отбелязване
на 200 г. от рождението и 120 г. от кончината на Гаврил Кръстевич
Виж плакат за събитието


На 4 май 2018 г. (петък) Центърът за обучение при БАН и Кариерния център към него
организираха семинар за докторанти и млади учени в БАН на тема:
Откриване на знания и оценка на научните изследвания със SCOPUS, Science Direct и Mendeley
Виж прoграма на семинара


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява четири конкурса
за заемане на академична длъжност главен асистент: в професионално направление
2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ – Просопография
на Първото българско царство, за нуждите на секция „Средновековна история“ – един;
в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“
– Военни структури и население с военнопомощни задължения през ХV–ХVІІ в. – един
(за нуждите на Секция „Българите, Османската империя и Европа“); в професионално направление
2.2. История и археология (История на България/Население и поселищна мрежа на българското пространство
(ХV–ХVІІ в.) за нуждите на Секция „Българите, Османската империя и Европа“ – един;
в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност
„Фотографските материали като източник за българската история“ – един за нуждите на Секция
„Помощни исторически науки и информатика“, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“: бр. 36 от 27.04.2018 г. Документи – в канцеларията на института:
1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент
в професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност 05.03.04. История на България (Нова българска история) за нуждите на Секция
„История на българския национален въпрос“ (Български национален въпрос след 1878 г.),
със срок 2 месеца считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“: бр. 36 от 27.04.2018 г.
Документи – в канцеларията на института:
1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.


На 26 и 27 април 2018 г. в Габрово се проведе Национална научна конференция
„Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX–XXI век и приносът на Габрово“
организирана от Община Габрово, Институт за исторически изследвания – БАН,
Регионален исторически музей – Габрово и ЕМО „Етър“.
Виж информация за откриването, интервю за в-к „100 вести“ и интервю за Дарик-нюз
с проф. Илиана Марчева, научен ръкводител на конференцията.


На 20 април 2018 г. (петък) от 15:00 ч. Македонският научен институт
и Институтът за исторически изследвания при БАН организираха Дискусионен форум
142 години от подвига на априлци с представяне на нови издания. Виж плакат за събитието.


На 22 март 2018 г. в 11-а аудитория на Ректората на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ проф. д-р Илияна Марчева от Института за исторически изследвания
на БАН изнесе публична лекция на тема: „Политика на стопанска модернизация в България
по време на студената война като теоретичен и историографски проблем“


На 14 март 2018 г., в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше представен
том XXXIV от поредицата „Известия на Института за исторически изследвания“,
резултат от международния проект на Института
Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство
За сборника като цяло и за отделни изследвания в него се изказаха
доц. Росица Стоянова, доц. Виолина Атанасова, гл. ас. Димитър Христов и др.
Виж плакат за събитието с подробна информация за изданието и снимки от представянето


На 22 февруари 2018 г., в Големия салон на БАН бе представена
монографията на акад. Георги Марков
„Българското крушение 1913“


Българско национално радио, Програма „Христо Ботев“, рубрика „Радиоенциклопедия“, серия предавания
„Пътят към българското възкресение 1877-1878“ (автор: Антоанета Янакиева),
с участието на учени от Института за исторически изследвания при БАН.

Част 3. Дунавската армия в настъпление. (16 януари 2018 г.) с участието на гл. ас. д-р Димитър Христов
http://bnr.bg/post/100921146/radioenciklopedia-patat-kam-balgarskoto-vazkresenie-1877-1878-dunavskata-armia-v-nastaplenie

Част 4. Битката за Плевен: „костеливият орех на войната“. (23 януари 2018 г.),
участват проф. д. и. н. Илия Тодев и гл. ас. д-р Димитър Христов
http://bnr.bg/post/100923571/radioenciklopedia-patat-kam-balgarskoto-vazkresenie-1877-1878-bitkata-za-pleven-kostelivia-oreh-na-voinata

Част 5. Одрин – Сан Стефано - Берлин (30 януари 2018 г.) с участието на гл. ас. д-р Димитър Христов
http://bnr.bg/post/100926555/radioenciklopedia-patat-kam-balgarskoto-vazkresenie-1877-1878-balgarskoto-vazkresenie-odrin-san-stefano-berlin


На 5 февруари 2018 г. Институтът за исторически изследвания при БАН проведе в БТА пресконференция на тема:
„Достиженията в българската историческа наука и преподаването по история в българските училища”
Участваха доц. д-р Даниел Вачков, проф. д.и.н. Илия Илиев и д-р Димитър Христов
от Института за исторически изследвания – БАН.

На пресконференцията бяха разгледани някои проблеми на преподаването по история
в българските училища, а също и актуални въпроси, свързани с програмата по история за 10 клас.
Представено бе участието на учените от БАН в обсъждането на програми и изготвянето на учебници
и по какъв начин достиженията на историческата наука да се адаптират към учебния материал
и в преподавателската дейност.
Пълен запис на пресконференцията може да видите тук.


РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление
2.2 История и археология, научна специалност Средновековна история на България,
обявен в ДВ (бр. 68 от 22.08.2017 г.) за нуждите на секция
„Средновековна история на България“, с единствен кандидат гл. ас д-р Сашка Георгиева

Рецензия от проф. д. и. н. Анка Данчева-Василева, Рецензия от проф. д. и. н. Петър Ангелов,
Рецензия от проф. д. и. н. Илия Илиев, Становище от проф. д. и. н. Иван Билярски,
Становище от проф. д-р Милияна Каймакамова, Становище от доц. д-р Бистра Николова,
Становище от доц. д-р Олга Тодорова


Съболезнователен адрес
по повод кончината на ст. н. с. Елена Л. Валева,
починала на 10 декември 2017 г. на 66-годишна възраст


70 години
Институт за исторически изследвания - БАН

Институтът за исторически изследвания – БАН чества 70 години от своето основаване.
На 5 декември 2017 г. годишнината бе тържествено отбелязана в Големия салон на БАН
с научна конференция „Историческата наука пред съвременните предизвикателства
и документална изложба „70 години живяна история“.
На конференцията бяха представени основни и обобщени аспекти от развитието на историческата наука в България и по света през периода от края на Втората световна война до сега.
Бяха дискутирани съвременните професионални, политически и социални предизвикателства,
пред които са изправени познанието за миналото и историците като негови експерти.
Участници във форума бяха учени както от Института за исторически изследвания,
така и от други институти на БАН, на СУ „Св. Климент Охридски“ и др.
Документалната изложба представя развитието на Института за исторически изследвания в образи и дати –
от неговите първи стъпки до наши дни.
Виж плакат и програма на конференцията

Колективът на Института получи поздравителни адреси по случай юбилея от:
Народно събрание на Република България, Председателя на Българската академия на науките,
Институт по световна история към Китайската академия за обществени науки,
Институт по славяноведение при Руската АН, Славянски институт на АН на Чешката република,
Отдел „Модерна и съвременна история” към Института по чешка история
при Философския факултет на Карловия Университет
,
Изследователски център по хуманитаристика при Унгарската АН, Унгарския културен институт – София,
Институт за югоизточноевропейски изследвания при Румънската АН,
Институт по балканистика с Център по тракология, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей,
Институт за български език, Институт за литература, Кирило-Методиевски научен център,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет на Софийския университет,
Нов български университет, катедра „История“, Военна академия „Георги С. Раковски“,
Съюз на учените в България, Държавна агенция „Архиви“, Българска генеалогична федерация „Родознание“,
Македонски научен институт, Исторически музей – Тутракан, Национално издателство „АЗБуки“.


На 20 ноември 2017 г. се състоя заседание на Научното жури
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление
2.2 История и археология, научна специалност 05.03.04. История на България (нова българска история),
обявен в ДВ (бр. 51 от 27 юни 2017 г.) за нуждите на Регионален исторически музей – Кюстендил,
с единствен кандидат д-р Ангел Симеонов Джонев

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д-р Веселин Янчев, Рецензия от доц. д-р Александър Гребенаров,
Становище от проф. д. и. н. Милко Палангурски, Становище от проф. д. и. н. Тодор Петров,
Становище от проф. д. и. н. Манчо Веков, Становище от доц. д-р Иван Петров
Становище от доц. д-р Владимир Златарски


На 18 октомври 2017 г. в  Унгарския културен институт в София
се състоя Първи национален научен форум по унгаристика "Унгаристични четения - 2017".
Форумът бе организиран от  Институт за исторически изследвания – БАН /
Българо-унгарска историческа комисия, Специалност „Унгарска филология”
(ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски” и Посолство на Унгария в България – Унгарски културен институт в София
по повод Деня на българо-унгарското приятелство. Виж Плакат, Програма и Фотогалерия


На 24 октомври 2017 г. се състоя публична защита на дисертационния труд
на докторанта Марио Владимиров Стойков на тема
Европа, Рим и българите католици през XVII век (религиозна, образователна
и политико-дипломатическа дейност на българското католическо духовенство)

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"
Автореферат на труда

Рецензии и становища:
Рецензия на проф. д. и. н. Христо Матанов, Рецензия на проф. д-р Йорданка Гешева,
Становище на доц. д-р Олга Тодорова, Становище на доц. д-р Пенка Данова
Становище на доц. д-р Любомир Георгиев


На 20 август 2017 г. се навършиха 1100 години от битката при Ахелой.
По този повод радио „Дарик“ излъчи интервю с проф. д. и. н. Илия Илиев,
ръководител на секция „Средновековна история на България“ в Института за исторически изследвания.


На 12 септември 2017 г. (вторник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН
се състоя заседание на Научното жури по конкурс (обявен в ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г.)
за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология,
научна област 05.03.06. История на България (История на българската външна политика в Близкия Изток
след Втората световна война до началото на XXI в.)
, за нуждите на секция „История на България
след Втората световна война“, с единствен кандидат: гл. ас. д-р Надя Филипова.
Резюмета на трудове на кандидата

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д. и. н. Йордан Пеев, Рецензия от проф. д-р Евгения Калинова,
Становище на проф. д-р Искра Баева, Становище на проф. д-р Илияна Атанасова(Марчева),
Становище на доц. д-р Симеон Евстатиев, Становище на доц. д-р Сашка Миланова
Становище на доц. д-р Евгений Кандиларов


На 27 юни 2017 г. в Института за исторически изследвания
се състоя поредното издание на семинара
„Актуални проблеми на историята и историографията“.
То бе посветено на 180 годишнината от рождението на Васил Левски.
Водещ бе проф. д. и. н. Илия Тодев. Подробностите, моля, вижте в поканата.

По повод на годишнината,
кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов
удостои Института за исторически изследвания при БАН с почетна грамота


На 15 юни 2017 г. в читалище „Славянска беседа” бе представена книгата „Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима” на д-р Весела Трайкова от Института за исторически изследвания – БАН. Книгата бе презентирана от издателя, журналист и публицист Петко Атанасов. Виж резюме на изданието.


На 5 юни 2017 г. се проведе честване на Св. Дух (Духовден) – Ден на Македония Организатори на събитието са Македонският научен институт, София и Институтът за исторически изследвания – БАН. Програмата включваше: поклонение пред паметника на революционерите от Македония и Тракия (11:00 ч.); заупокойна молитва в църквата „Св. София” за загиналите герои за освобождение и обединение на българските земи (12:30 ч.); научна конференция „Памет за председателите на Македонския научен институт” (13:30 ч.) и представяне на книгата „Полковник Борис Дрангов. Живот и дела” с автор проф. д. и. н. Тодор Петров (18:00 ч.), което се състоя в Централния военен клуб.


На 25 май 2017 г. от 11:30 ч. в Клуба на Народния представител в Парламента
бе открита изложбата „Да послужа народу си....
Дарителство за образование – традиция и съвременност”
.
Виж повече информация за събитието и снимки.


На 22 април 2017 г. от 17:00 ч. в Арт салона на Радио Варна беше представена книгата на д-р Весела Трайкова от Института за исторически изследвания при БАН – „Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима”. Книгата бе презентирана от издателя, журналист и публицист Петко Атанасов. Представянето е част от програмата на шестото издание на Пролетните дискусии, които ще се проведат във Варна на 22-23 април. Виж резюме на изданието.


На 6 април 2017 г. в Института за исторически изследвания се състоя заседание
на Научното жури по конкурс обявен в „Държавен вестник“ (бр. 83 от 21.10.2016 г.)
за заемане на академичната длъжност „професор“, за нуждите на секция
Помощни исторически науки и информатика“, с единствен кандидат
доц. д. и. н. Манчо Ангелов Веков

Рецензии и становища:
Рецензия от чл.-кор. Румяна Радкова, Рецензия от проф. д-р Йорданка Гешева,
Рецензия от доц. д-р Антоанета Запрянова, Становище на акад. д. и. н. Георги Марков,
Становище на проф. д. и. н. Валери Стоянов, Становище на проф. д. и. н. Трендафил Митев,
Становище на проф. д. п. н. Йордан Табов


На 4 април 2017 г. в Института за исторически изследвания се проведе заседание
на Научното жури по конкурс обявен в „Държавен вестник (бр. 85 от 28.10.2016 г.)
за заемане на академичната длъжност „професор“, за нуждите на секция
История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, с единствен кандидат
доц. д. и. н. Тамара Петрова Стоилова

Рецензии и становища:
Рецензия от чл.-кор. д. и. н. Румяна Радкова, Рецензия от проф. д. и. н. Витка Тошкова,
Рецензия от доц. д-р Екатерина Вечева, Становище на проф. д. и. н. Луиза Ревякина,
Становище на проф. д. и. н. Илия Тодев, Становище на доц. д-р Петя Димитрова,
Становище на доц. д-р Дарина Григорова


На 21 ноември 2016 г. в Унгарския културен институт бе представена книгата
на проф. д.и.н. Илия Тодев от Института за исторически изследвания
при БАН – „Човекът е историческо животно. Рефлексии и саморефлексии”.
Виж анонс за събитието


На 1 ноемвриДеня на народните будители, хиляди учени от Българска академия на науките и от Селскостопанската академия излязоха на мълчаливо протестно шествие под наслов „Искаме ли да има наука в България”. Организатори на протеста бяха  Национална федерация „Техническа индустрия, наука и информатика” към КТ „Подкрепа”, Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” и Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ. Основните искания на учените са свързани с недостига на средства за наука и са отправени срещу обидно ниското заплащане на труда в двете академии. В шествието активно се включи и Институт за исторически изследвания.


На 28 октомври 2016 г. на официална церемония в Аулата на Софийския университет
чл.-кор. проф. д. и. н. Румяна Радкова бе удостоена с наградата за следовник
на народните будители „Будител 2016“. Виж информация за събитието и снимки


21-23 октомври 2016 г., Шанхай, Участие на китаиста от Института за исторически изследвания, БАН – доц. д-р Мариана Малинова с доклад изнесен на китайски език на тема: „Китайските инвестиции в България по формата '16+1' и инициативата 'Един пояс, един път' – химера или реалност“ в рамките на Третия Форум на Китайската академия за социални науки "Китай-ЦИЕ", oрганизиран от Китайската академия за социални науки и Шанхайския университет. Тазгодишният форум бе под наслов: „От сътрудничеството '16+1' към инициативата 'Един пояс, един път': сътрудничество, развитие, взаимна изгода“. (CAAS Forum: The 3rd China-CEEC Forum: "From '16+1' Cooperation to One Belt One Road Initiative: Cooperation, Development, Win-win")


На 18 октомври 2016 г. се проведе Публичната защита на дисертационния труд
на Ива Методиева Инджова на тема:
„Търновска архиепископия-патриаршия през XIII–XIV век
(вътрешно състояние и църковно-политически измерения)“

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление
2.2 История и археология, научна специалност История на България, шифър 05.03.06.

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д. и. н. Илия Илиев, рецензия от проф. д-р Цветана Чолова,
становище на проф. д. и. н. Анка Данчева-Василева, становище на проф. д. и. н. Иван Билярски,
становище на доц. д-р Бистра Николова


На 30 септември 2016 г. в заседателната зала
на Института за исторически изследвания се проведе кръгла маса на тема
„История и политика в България и Румъния“.
Форумът бе организиран по съвместен проект между ИИстИ
и Института за югоизточноемвропейски изследвания към Румънската академия.
Програмата на кръглата маса можете да видите тук.


На 20 септември 2016 г. в Института за исторически изследвания бе проведено
второто заседание на Научното жури по обявения в „Държавен вестник”,
бр. 28 от 8 април 2016 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
в професионално направление 2.2 История и археология, научна специалност
История на България (Съвременна българска история), с единствен кандидат
доц. д-р Илияна Илиева Марчева (Атанасова)

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. Любомир Огнянов, рецензия от проф. д. и. н. Димитър Луджев,
рецензия от доц. д-р Даниел Вачков, становище на проф. д. и. н. Витка Тошкова,
становище на проф. д. и. н. Владимир Мигев, становище на проф. д. и. н. Валери Стоянов,
становище на проф. д-р Искра Баева

Резюме на монография на доц. д-р Илиана Марчева


На 19 септември 2016 г. се състоя Публичната защита
на дисертационния труд на Виктор Николаев Рогозенски на тема:
„Парижката мирна конференция: концепция и реалности. (По пример на Тешин)“
за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление
2.2 История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история, шифър 05.03.04.

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д. и. н. Луиза Ревякина, рецензия от доц. д. и. н. Тамара Стоилова,
становище на проф. д. и. н. Витка Тошкова, становище на проф. д. и. н. Светлозар Елдъров,
становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце


На 13 септември 2016 г. се състоя второто заседание на Научното жури
по обявения в Държавен вестник, бр. 29 от 12 април 2016 г. конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление
2.2 „История и археология“, научна специалност „История на България“ (Нова българска история)
за нуждите на секция „Нова българска история“ с единствен кандидат
гл. ас. д-р Владимир Николов Златарски

Рецензии и становища за трудовете на кандидата:
Рецензия от акад. Константин Косев; рецензия от проф. д. и. н. Димитър Луджев;
становище от проф. д. и. н. Витка Тошкова; становище от проф. д. и. н. Тодор Петров;
становище от доц. д-р Добринка Парушева; становище от доц. д-р Василка Танкова;
становище от доц. д-р Румяна Първанова


На 8 септември 2016 г. се проведе второто заседание на Научното жури
по обявения в Държавен вестник, бр. 29 от 12 април 2016 г. конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление
2.2 „История и археология”, научна специалност „История на България” (Нова българска история)
за нуждите на секция „Нова българска история“ с единствен кандидат
д. и. н. Петър Иванов Стоянович.

Рецензии и становища за трудовете на кандидата:
Рецензия от проф. д. и. н. Андрей Пантев; рецензия от проф. д. и. н.  Милко Палангурски;
становище от проф. д-р Веселин Янчев; становище от проф. д-р Йорданка Гешева;
становище от доц. д-р Василка Танковастановище от доц. д-р Мартин Иванов;
становище от доц. д-р Стефан Минков


На 6 и 8 септември 2016 г. в Института за световна история на Китайската академия за социални науки доц. д-р Илияна Марчева и доц. д-р Петя Димитрова взеха участие с лекции на среща по темата на съвместния проект между Института за световна история и Института за исторически изследвания, посветен на прехода в България като част от трансформациите в Източна Европа през 90-те години на ХХ век и началото на ХХІ век. От китайска страна участваха водещите специалисти – проф. Хуанг Лифу, проф. Ван Сяоцзюй, проф. Ма Сипу, проф. Ли Жуй и др.


На 15 август 2016 г. се състоя Публичната защита на дисертационния труд
на Симона Викторова Самуилова на тема:
„Образователните обменни програми в публичната дипломация на САЩ
към ФРГ и НРБ (1969-1975 г.): цели и резултати“

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д-р Искра Баева, Рецензия от доц. д-р Илияна Марчева,
Становище от проф. д. и. н. Витка Тошкова, Становище от проф. д-р Евгения Калинова
Становище от доц. д-р Даниел Вачков


На 11 юли 2016 г. се състоя Публичната защита на дисертационния труд
на доц. д-р Лизбет Любенова на тема:
„Борис Охридски – последният български владика в Македония“
за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“
в научна област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност „Нова и най-нова обща история

Рецензии и становища за труда:
Рецензия на проф. д. и. н. Вера Бонева, Рецензия на проф. д. и. н. Трендафил Митев,
Рецензия на доц. д-р Александър Гребенаров, Становище на проф. д. и. н. Илия Тодев,
Становище на проф. д. и. н. Илия Г. Илиев, Становище на проф. д. и. н. Светлозар Елдъров
Становище на проф. д-р Петко Петков


В рамките на семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“ на 21.06.2016 г.
доц. д-р Владимир Гамза от Николаевския национален университет „В. А. Сухомлински“
изнесе лекция на тема „Българите и българистиката в Николаевския регион (Украйна)“


На 21 юни 2016 г. се проведе заседание на Научното жури
по обявения в ДВ бр. 9 от 02.02.2016 г. конкурс за заемане на научната длъжност „доцент“
в професионално на правление 2.2. История и археология,
научна област Нова и най-нова обща история – шифър 05.03.04, за нуждите на секция
„История на света и международните отношение в ново и най-ново време“.
с единствен кандидат гл. ас. д-р Мария Иванова Колева.

Рецензии и становища за трудовете на на кандидата:
Рецензия от проф. д. и. н. Владимир Мигев, Рецензия от доц. д-р Даниел Вачков
Становище на акад. Константин Косев, Становище на проф. д. и. н. Витка Тошкова
Становище на доц. д. и. н. Пенка Пейковска, Становище на доц. д-р Господинка Никова
Становище на доц. д-р Румяна Първанова


На 1 юни 2016 г. Институтът за исторически изследвания при БАН,
и Българо-унгарската историческа комисия организираха международна научна конференция
„Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в.
Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти”.

Конференцията се състоя в Унгарския културен институт – София
Програма Плакат

На 31 май 2016 г. Институтът за исторически изследвания при БАН,
Институтът по история към Изследователския център по хуманитарстика при УАН
и Посолството на Унгария в България проведоха юбилейно честване
на Българо-унгарската историческа комисия и международна научна конференция
„Унгария и България – свързани истории в Централна и Югоизточна Европа, XVII-XXI в.
Конференцията бе открита и сутрешната сесия се състоя в Големия салон на БАН,
Следобедната сесия в Унгарския културен институт–София.
Покана Програма Bg Програма Eng Плакат Снимки


На 19 май 2016 г. Институтът за исторически изследвания – БАН и Чешкият център в София
в рамките на семинара на института „Актуални проблеми на историята и историографията
проведоха вечер, посветена на резултатите от международния проект
„Чешката славистика за българите от началото на ХІХ до 1918 г.“
Своите научни резултати споделиха участниците от Института за исторически изследвания – БАН
доц. д-р Теодоричка  Готовска-Хенце (ръководител на проекта),
гл. ас. д-р Любомила Соленкова и д-р Марцел Черни от Славянския институт
на Чешката академия на науките.


На 11 май 2016 г. в Зала 2 на Софийския университет
се състоя премиера на сборник в чест на акад. Димитър Косев
Сборникът бе представен от проф. д. и. н. Илия Тодев,
Директор на Института за исторически изследвания при БАН.
Водещ на премиерата бе доц. д-р Елка Дроснева, Исторически факултет на СУ,
отговорен редактор на изданието. Виж кратка анотация.


На 10 май 2016 г. се състоя заседание на Научното жури
по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
в професионално направление 2. Хуманитарни науки, 2.2. История и археология,
научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (включително историография,
източникознание и генеалогия), шифър 05.03.21, обявен в ДВ бр. 96 от 09.12.2015 г.
за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“
с единствен кандидат гл. ас. д-р Мариана Малинова Тиен

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д. фс. н., д-р ист. Нако Стефанов, Рецензия от доц. д-р Румяна Чукова,
Становище от акад. Георги Марков, Становище от проф. д. и. н. Витка Тошкова,
Становище от проф. д-р Ма Сипу, Становище от проф. д-р Динко Динков
Становище от доц. д. и. н. Манчо Веков


На 26 април 2016 г. се проведе Публична защита
на дисертационния труд на Таня-Йоана Георгиева Минкова,
докторант към секция „Помощни исторически науки и информатика“, на тема:
„Българско въздухоплаване 1912-1944 г.
Исторически и извороведски аспекти на управлението на човешките ресурси“

Автореферат на труда
Рецензии и становища:
Рецензия от акад. д. и. н. Георги Марков, Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил Митев,
Становище от проф. д. и. н. Валери Стоянов, Становище от проф. д. ик. н. Христо Първанов,
Становище от доц. д-р Антоанета Запрянова


На 25 април 2016 г. се състоя защитата на дисертационния труд
на доц. д-р Тамара Петрова Стоилова за придобиването на академичната степен
„доктор на историческите науки“ в научна област 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология,
научна специалност „Нова и най-нова обща история“, шифър 05.03.04

Автореферат на дисертационния труд

Рецензии и становища:
Рецензия на чл.-кор. проф. д. и. н. Румяна Радкова, Рецензия на проф. д. и. н. Луиза Ревякина,
Рецензия на доц. д-р Димитър Вечев, Становище на проф. д. и. н. Илия Тодев,
Становище на проф. д-р Йорданка Гешева, Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце,
Становище на доц. д-р Пенка Данова


На 8 март 2016 г. в Големия салон на БАН се състоя представянето на книгата
„История на Българската академия на науките.  Част първа. 1869-1947“ Автори: Илия Тодев, Димитър Христов, Йорданка Гешева
и Николай Поппетров
Виж подробна информация за изданието и фотогалерия от събитието

В рамките на събитието се проведе и сесия на семинара
Актуални проблеми на историята и историографията
в която изданието бе представена от доц. д-р Румяна Първанова
и доц. д-р Росица Стоянова от Института за исторически изследвания.


На 31 март 2016 г. се състоя заседание на Научното жури
по конкурс за присъждането на академичната длъжност „доцент” в професионално направление
2.2 История и археология, научна област „Нова и най-нова обща история“, шифър 05.03.04,
обявен за нуждите на секция „История на света в ново и най-ново време“,
с единствен кандидат гл. ас. д-р Виолина Стойчева Атанасова,

Рецензии и становища за кандидата:
Рецензия на проф. д. и. н. Луиза Ревякина, Рецензия на проф. д-р Искра Баева
Становище на чл.-кор. проф. д. и. н. Румяна Радкова, Становище на проф. д-р Евгения Калинова
Становище на доц. д-р Пенка Данова, Становище на доц. д-р Петя Димитрова
Становище на доц. д-р Росица Стоянова


На 18 ноември 2015 г. в Института за исторически изследвания се проведе
българо-китайска международна научна конференция
„ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ – КИТАЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ“
Виж плакат и програма на конференцията, както и кратък фотографски очерк от събитието.
Интервю с доц. д-р Илиана Марчева на телевизия Евроком


На 1 декември 2015 г. се проведе заседание на Научното жури по обявения в ДВ,
бр. 49 от 30 юни 2015 г. конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
(професионално направление 2.2, научна област 05.03.06)
за нуждите на Регионален исторически музей – Добрич, с единствен кандидат –
гл. ас. д-р Цветолин Иванов Недков

Рецензии и становища:
Рецензия от проф. д. и. н. Владимир Мигев, Рецензия от доц. д-р Даниел Вачков
Становище от проф. д. и. н. Антонина Кузманова, Становище от проф. д. и. н. Велико Лечев
Становище от проф. д-р Димитър Димитров, Становище от доц. д-р Благовест Нягулов
Становище от доц. д-р Румен Караганев


На 2 ноември 2015 г. в Централния военен клуб
Българското сдружение на родовете от Македония, Институт за исторически изследвания – БАН
Военна академия „Г. С. Раковски”, Военноисторическа комисия представиха книгите
„Развигорови – обречените на свободата”, автор – Михаил Развигоров,
„Село Смилево, Битолско в националнореволюционното движение”,
автор и съставител – проф. д.и.н. Бистра Цветкова.
Виж плакат за събитието


Електронно издание на „История на Българската академия на науките.
 Част първа. 1869-1947”

Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ пусна в електронно издание книгата „История на БАН. Част първа. 1869-1947“ в общ обем от 218 страници.
Книгата е богато илюстрирана, снабдена е с хроника, библиография
и резюме на английски. Автори са Димитър Христов, Йорданка Гешева
и Николай Поппетров, с увод и под редакцията на Илия Тодев
всички от Института за исторически изследвания. Виж кратка анотация


На 20 октомври 2015 г. се проведе защита на дисертационния труд
на доц. д-р Пенка Иванова Пейковска, за придобиване на академичната степен
„доктор на историческите науки” в професионално направление 2.2 История и археология,
научна област „Документалистика, архивистика, палеографика
(включително историография и източникознание)“, шифър 05.03.21.
Автореферат на труда

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА
Рецензия на проф. д. и. н. Валери Стоянов, Рецензия на проф. д. и. н. Стефка Петкова
Рецензия на проф. д. и. н. Витка Тошкова, Становище на проф. д. и. н. Луиза Ревякина
Становище на проф. д. п. н. Йордан Табов, Становище на проф. д-р Йорданка Гешева
Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце


На 29 септември 2015 г. Институтът за исторически изследвания при БАН,
Институтът по история към Изследователския център по хуманитарстика при УАН
и Българо-унгарската историческа комисия проведоха международна научна конференция „Политически и военни отношения на Балканите през Първата световна война“ /
„Political and Military Relationships in the Balkans during World War One”

Виж Програма на събитието


На 25 септември 2015 г. се проведе заседание на научното жури
за присъждане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление
2.2 История и археология, научна област „Нова и най-нова обща история“, шифър 05.03.04,
обявен за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време” на гл. ас. д-р Христо Милков Димитров, единствен участник в конкурса

Рецензии и становища за кандидата:
Рецензия от акад. Георги Марков, Рецензия от проф. д. и. н. Милен Семков
Становище от проф. д. и. н. Филип Панайотов, Становище от проф. д. и. н. Людмил Спасов
Становище от проф. д. и. н. Пламен Цветков, Становище от доц. д-р Румяна Чукова
Становище от доц. д-р Даниел Вачков


На 8 септември 2015 г. се състоя заседание на научното жури
за присъждане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление
2.2 История и археология, научна област „История на България“, шифър 05.03.06,
за нуждите на секция „История на българския национален въпрос”, с единствен кандидат
гл. ас. д-р Димитър Йонов Митев

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА
Рецензия от акад. Георги Марков, Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил Митев,
Становище от проф. д. и. н. Тодор Петров, Становище от доц. д-р Стоян Германов,
Становище от доц. д-р Даниел Вачков, Становище от доц. д-р Румяна Първанова
Становище от доц. д-р Румен Караганев

Анотация за монография на кандидата


На 8 юли 2015 г. се състоя Публична защита на дисертационния труд
на Даниела Събева Вичкова, редовен докторант към секция
„Българите, Османската империя и Европа“, на тема:
„Българското централно благотворително общество (БЦБО) 1876-1877 г.
Структура и програма.“

Автореферат на труда от кандидата
Рецензии и становища за труда: Рецензия от проф. д. и. н. Николай Жечев Николов,
Рецензия от проф. д-р Пламен Митев, Становище от проф. д. и. н. Илия Тодев
Становище от доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова, Становище от доц. д-р Антоанета Кирилова


На 7 юли 2015 г. се проведе Публична защита на дисертационния труд
на Веселина Железанова Узунова, докторант на самостоятелна подготовка към секция
„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, на тема:
„Американо-иранските отношения между две кризи – национализацията на петрола
и кризата със заложниците (1951-1979 г.)“
Автореферат на труда от кандидата, рецензии и становища за труда:
Рецензия от проф. д. и. н. Витка Тошкова, Рецензия от доц. д-р Даниел Вачков,
Становище от проф. д-р Искра Баева, Становище от доц. д-р Румяна Чукова
Становище от доц. д-р Костадин Грозев


Институтът за исторически изследвания при БАН съвместно с Института за литература
и Института за български език „Любомир Андрейчин“ проведоха тържествена сесия на семинара
„Актуални проблеми на историята и историографията“
По случай 185 години от рождението на видния български възрожденец от Охрид Григор Пърличев
и 155 години от присъждането му на първа награда в поетическия конкурс на Атинския университет –
„Омиров лавров венец“ за поемата „Сердарят“ („Войводата“)

Събитието се състоя на 23 юни 2015 г. в Големия салон на БАН
Водещ бе проф. д. и. н. Илия Тодев,  директор на Института за исторически изследвания
Участие с доклади взеха: проф. Румяна Дамянова и гл. ас. Николета Пътова
от Института за литература, доц. Таня Александрова от Института за български език
и ас. Димитър Христов от Института за исторически изследвания

Специален гост бе Олга Пърличева

Институтът за исторически изследвания при БАН
и Институтът по история към Изследователския център по хуманитарстика при УАН

Българо-унгарската историческа комисия
организираха международна научна конференция
„Стари теми – нови подходи: преоткриване на историческите извори“
„Old Topics – New Approaches: Rediscovering the Sources”

Конференцията се състоя на 21 май 2015 г. в София.
Виж програма на конференцията


На 17 юни 2015 г. в Института за исторически изследвания се състоя второто заседание
на Научното жури по обявения в „Държавен вестник”, бр. 5 от 20.01.2015 г. конкурс
за академичната длъжност „професор”  в професионално направление 2.2 „История и археология”,
научна специалност „Документалистика, архивистика, палеография (вкл.  историография
и източникознание)”, шифър 05.03.21, с единствен кандидат доц. д-р Йорданка Маринова Гешева.

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА
Рецензия от проф. дин Валери Стоянов, рецензия от проф. дин Димитър Саздов,
рецензия от доц. д-р Антоанета Запрянова, становище от чл.кор. проф. дин Румяна Радкова,
становище от проф. дин. Радослав Мишев, становище от доц. дин Манчо Веков,
становище от доц. д-р Росица Стоянова

Резюмета на трудовете на доц. д-р Йорданка Гешева

На 28 април 2015 г. Институтът за исторически изследвания при БАН представи
 Том ХІІ от Гръцки извори за българската история (ГИБИ) „Византийски хроники ХІV-ХV в.“, съставител: гл. ас. д-р. Владимир Ангелов (ИИстИ–БАН).
  Томът се публикува в рамките на проекта на ИИстИ–БАН „България – извори и документи“
по оперативна програма „Човешки ресурси“.
Проф. д. и. н. Илия Илиев представи тома и направи равносметка на приключилия проект.
Презентацията бе част от семинара на Института за исторически изследвания при БАН –
„Актуални проблеми на историята и историографията“.


На 14 април 2015 г. в Института за исторически изследвания при БАН се състоя
Публична защита на дисертационния труд на Кирил Ангелов Ненов,
редовен докторант към секция „Средновековна история на България“, на тема:
 „България и българите в географско-пътеписната книжнина и картографията от XIII-XV в.”
(научен ръководител акад. д. и. н. Васил Гюзелев) за присъждане на научна и образователна степен
„доктор по история” (шифър 05.03.06 в професионално направление 2.2 „История и археология“).
Автореферат на труда от кандидата и рецензии и становища за труда:
Рецензия на проф. Василка Тъпкова-Заимова, Рецензия на проф. д. и. н. Илия Илиев,
Становище от акад. Васил Гюзелев, Становище от проф. д. и. н. Иван Билярски
Становище от доц. д-р Пенка Данова


На 9 април 2015 г. в Големия салон на Централно управление на БАН
бе организирана Tържествена научна сесия посветена на
200-годишнината от рождението на Ото фон Бисмарк
по инициатива на Института за исторически изследвания
със съдействието на Централно управление на Българската академия на науките
Виж програма на събитието


На 3 април 2015 г. в Института за исторически изследвания при БАН се състоя
Публична защита на дисертационния труд на Чавдар Венелинов Ветов,
редовен докторант към секция „Помощни исторически науки и информатика“, на тема: „Фотодокументите (XIX – средата на XX в.) като исторически извори
и тяхното съхранение в архивните институции“
Автореферат на труда, рецензии и становища за труда: Рецензия от проф. д. и. н. Валери Стоянов,
Рецензия от доц. д-р Антоанета Запрянова, Становище на проф. д. и. н Трендафил Митев,
Становище на доц. д. и. н. Манчо Веков, Становище на доц. д-р Ружа Симонова


На 24 март 2015 г. в рамките на семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“
бяха изнесени лекции под надслов „Освободителната война (1877-1878) - поглед отвън и от вътре“:
1. доц. д-р Пламен Божинов „Участието на Марко Балабанов в дейността на Временното руско управление“
2. гл. ас. д-р Любомила Соленкова „Българският въпрос в чешката политическа сатира (1876-1878)“

На 17 февруари 2015 г. доц. д-р Румяна Чукова от Института за исторически изследвания
изнесе лекция на тема:
„Транзитните региони от Пътя на джихада: Балканите, Кавказ и Централна Азия“.
Бе разгледана динамиката на миграционните потоци от Изток на Запад и обратното,
породени от религиозния конфликт в Близкия изток и провокирани от най-новите геополитически
и икономически тенденции в международната политика. Държавите от транзитните региони изпитват засилен етнически, политически, икономически и културен натиск, който сериозно заплашва тяхната идентичност и ги въвлича в поредния епизод от „Сблъсъка между цивилизациите“.


На 16 декември  2014 г.
гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Ирина Григорова и ас. д-р Евгений Кандиларов
от секция „История на България след Втората световна война“
в Института за исторически изследвания – БАН изнесоха лекция на тема:
„Актуални проблеми на историята на съвременността,
отразени в няколко международни форума през 2014 г.“

в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“


На тържествено събрание, проведено на 11 декември 2014 г.,
ръководството на БАН отличи 10 разработки на учени и колективи от академията
в Конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнина на БАН.
От направление Културно-историческо наследство и национална идентичност бе наградена
доц. д-р Йорданка Гешева от Института за исторически изследвания  за монографията ѝ
„Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина
на XVII – XX век). Историко-генеалогично изследване”
. С., 2012, Изд. ДиоМира.
Трудът бе оценен като едно от най-успешните изследвания в българската историческа наука
със значими приноси в развитието на българската генеалогия.


На 2 декември 2014 г. във Военния клуб бе представена книгата
„100 години от Охридско-Дебърското въстание”.
Виж подробна информация за събитието.


На 25 ноември 2014 г. гл. ас. д-р Димитър Митев от Института за исторически изследвания
изнесе лекция на тема: „Ньой 1919 г. Вековната незарастваща рана на България“
в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“.


На 11 ноември 2014 г. от в Големия салон на Централно управление
на Българската академия на науките се проведе научна конференция,
посветена на 160-годишнината от рождението на Константин Иречек
Виж програма на събитието кратък фотографски репортаж от конференцията


На 6 и 7 ноември 2014 г.
в Пловдив се състоя национална научна конференция,
посветена на първия председател на БАН – Иван Евстратиев Гешов (1849-1924).
Виж подробна информация за събитието и програма на конференцията


На 6 ноември 2014 г. в Института за национална история в Скопие
се състоя втора работна среща по съвместния българо-македонски проект
„Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 - началото на 20 век”
виж резюме на обсъжданията и снимки от срещата.


Президентът на Република Унгария
награди доц. д-р Пенка Пейковска
с „Унгарски златен орден за заслуги”
за научно-изследователски постижения
в областта на унгарознанието и историята
на българо-унгарските взаимоотношения
Благодарствен адрес


На 28 октомври 2014 г. Институтът за исторически изследвания – БАН
и Българо-унгарската историческа комисия
съвместно с Унгарския културен институт в София
проведоха българо-унгарски научен форум на тема
„Унгарската османистика и българистика – актуални постижения“,
с участието на проф. д. и. н. Пал Фодор, директор на Изследователския център за хуманитаристика
при Унгарската академия на науките
Форумът се състоя в рамките на дискусионния семинар на Института
„Актуални проблеми на историята и историографията“
Виж програма


На 30 октомври 2014 г. се проведе Публична защита на труда на доц. д-р Манчо Веков на тема:
„Единиците за измерване в Европа преди въвеждане на Десетичната метрична система
(XVII–XX век)“.

Рецензии и становища за труда: Рецензия на проф. д. и. н. Валери Стоянов
Рецензия на проф. д. и. н. Трендафил Митев, Рецензия на доц. д-р Антоанета Запрянова
Становище на чл.-кор. Михаил Станчев, Становище на проф. д. и. н. Луиза Ревякина
Становище на проф. д. п. н. Йордан Табов, Становище на доц. д-р Ружа Симеонова


На 7 октомври 2014 г. доц. д-р Асен Кожухаров
от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
изнесе лекция и проведе обучение на тема „Индексите за научно цитиране в помощ на автора,
издателя и академичния администратор: няколко практически стъпки“

в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“.


На 7 октомври 2014 г. бе представена книгата
„Политиката като отговорност и изпитание.
Теодор Иванов Теодоров 1859-1924.
Кореспонденция, речи, спомени на съвременници“
.
Виж кратка анотация за изданието.


В дните 19 септември – 3 октомври 2014 г. Детелина Динева и Инна Манасиева
посетиха Института за световна история при Китайската академия за обществени науки (КАОН) в Пекин
в рамките на съвместния проект между Института за исторически изследвания (БАН) и ИСИ (КАОН)
на тема „Българският преход като част от прехода в Източна Европа в края на XX и началото на XXI в.: Българската и китайската гледни точки. Проблеми на изворите и интерпретациите“.
Проведоха се срещи и дискусии по проекта. Детелина Динева изнесе лекция на тема
The Initial Stages of Post-1989 Reforms in Bulgaria in the Context of East European Transition.
Лекцията бе отразена в сайта на ИСИ. Виж кратък фотографски очерк от посещението.


На 4 август 2014 г. в Института за исторически изследвания се състоя
работна среща на участниците в съвместния международен проект на Института по световна история
на Китайската академия за обществени науки и Института за исторически изследвания при БАН.
На нея бяха докладвани резултатите от работата на българските и китайските колеги
по съвместния тригодишен проект, посветен на историята на трансформационния период в България
и нейната интерпретация в българската и китайската историография.
От китайска страна участваха: проф. Хуан Лифу, проф. Ван Сяоцзюи, проф. Чжу Юанли и д-р Син Юан-Юан.
Срещата се ръководи от проф. д. и. н. Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания.
Виж снимки от срещата


На 8 юли 2014 г. в Института за исторически изследвания се проведе семинар на тема:
Тракия в българската история в проучванията на учени от Института.
Доц. д-р Здравка Константинова представи документалния сборник
"Тракийските българи във възрожденския печат", том 1, под ред. на проф. д.и.н. Илия Тодев, 
Николай Поппетров запозна аудиторията с монографията на Димитър Митев
"Бяло море-изгубената мечта. България, Великобритания и тракийският въпрос 1918-1923".


На 11 юни 2014 г. Институт за исторически изследвания при БАН
и Исторически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ проведоха Кръгла маса,
посветена на 110 години от рождението на академик Димитър Константинов Косев
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО МЕЖДУ РЕФОРМИЗМА И РЕВОЛЮЦИИТЕ (ХІХ–НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК ):
ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ

В рамките на събитието бе представен т. XXXI на Известия на Инстититута за исторически изследвания
посветен на проф. д. и. н. Стефан Дойнов
Виж ПРОГРАМА на събитието и фотогалерия


На 28 май 2014 г. в Института за исторически изследвания при БАН
се състоя първата работна среща по съвместния българо-македонски проект
„Модернизационни процеси на Балканите под османска власт през 19 - началото на 20 век”
виж подробна информация за дискусията.


На 27 май 2014 г. в Института за исторически изследвания се проведе Кръгла маса
„ДУХОВНОСТ И КНИЖОВНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“
посветена на празника на Св. Св. Кирил и Методий


На 8 април 2014 г. г-жа Мария Урибе-Вийегас – директор на Музея на златото в Богота, Колумбия,
посети Института за исторически изследвания – БАН. По време на срещата с Ръководството и учени от Института за исторически изследвания бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество.
Виж фото-очерк от събитието


Документалната изложба
„Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността“
ще може да бъде видяна от 31 март до 13 април 2014 г.
във фоайето на Централно управление на Българска академия на науките
Виж по-подробна информация за събитието.
На 10 април 2014 г. от 16:30 часа, на същото място
ще бе официално представена и енциклопедията
„Дарителството, дарителските фондове и фондации в България 1878-1951 г.“


Институтът за исторически изследвания към БАН
и Посолството на Република Полша в България

проведоха международна научна конференция на тема
„Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на ХХ век)“
Конференцията се състоя на 20 и 21 март 2014 г. в София.
Виж Сборник с докладите от конференцията и кратък снимков очерк


ОТВОРЕНО ПИСМО
на учените от Института за исторически изследвания при БАН в подкрепа на доц. д-р Светла Димитрова, доскорошен директор на Регионалния исторически музей – Стара Загора, изпратено до г-н Петър Стоянович – министър на културата и г-н Живко Тодоров – кмет на Община Стара Загора.


На 11 март 2014 г. на поредния дискусионен семинар
„Актуални проблеми на историята и историографията” доц. д-р Людмила Иванчева
от Института за обществото и знанието – БАН изнесе лекция на тема:
„Нови измерения в политиката на Европейската комисия
по отношение социалните функции на съвременната наука“
.


Официално становище
на Научния съвет на Института за исторически изследвания по повод
обнародвания от т. нар. Европейски институт „Помак“ доклад, озаглавен:
„Доклад относно: Положението на помаците в Република България,
проявите на дискриминация срещу тях и нарушаването на човешките им права“


На 4 февруари 2014 г. в рамките на дискусионния семинар
„Актуaлни проблеми на историята и историографията“
доц. д-р Йордан Табов от Института по математика и информатика – БАН изнесе лекция на тема:
„Величката епископия и цар-Самуилова България – математически анализи и хипотези“


Рецензии и становища за трудовете на
гл. ас. д-р Петя Борисова Димитрова и гл. ас. д-р Христо Милков Димитров,
представени в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление
„Нова и най-нова обща история“ – шифър 05.03.04 от научна проблематика „Източна Европа и Русия – ХХ век“,
обявен в ДВ бр. 68 от 2 август 2013 година за нуждите на секция
„История на света и международните отношения в ново и най-ново време“

Рецензия от проф. д. и. н. Витка Тошкова, Рецензия от проф. д. и. н. Луиза Ревякина,
Становище от проф. д. и. н. Илия Тодев, Становище от проф. д. и. н. Людмил Спасов,
Становище от проф. д. и. н. Христина Мирчева, Становище от проф. д-р Искра Баева,
Становище от доц. д-р Бисер Петров


На 17 декември 2013 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания се състоя второ заседание на Научното жури по обявения в Държавен вестник, бр. 68 от 2 август 2013 г. конкурс за академична длъжност „доцент“ в професионално направление „Документалистика, архивистика, палеографика“ (шифър 05.03.21.) от научна проблематика „Изворознание и историческа демография“ за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“,
с единствен кандидат гл. ас. д-р Пенка Иванова Пейковска

Рецензии и становища за конкурса:
Рецензия от акад. Константин Косев, Рецензия от проф. д. и. н. Валери Стоянов
Становище от акад. Георги Марков, Становище от доц. д-р Антоанета Запрянова,
Становище от доц. д-р Илияна Марчева, Становище от доц. д-р Манчо Веков
Становище от доц. д-р Ружа Симеонова


На 11 декември 2013 г. в Института за исторически изследвания се състоя
кръгла маса „Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век”,
посветена на 85 години от рождението на акад. Мито Исусов (1928 – 1997)
в рамките на семинара „Актуални проблеми на историята и историографията“.
Научен ръководител на Кръглата маса бе проф. д. и. н. Димитър Луджев
Моля, вижте Програмата на дискусията


На 4 декември 2013 г. състоя Национално честване и Научна конференция
по случай 150 години от рождението на акад. Любомир Милетич
Събитието се проведе под патронажа
на Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова
Виж Програма на конференцията


3 декември 2013 г. в рамките на дискусионния семинар „Актуaлни проблеми на историята
и сториографията” гл. ас. д-р Детелина Динева изнесе лекция на тема
„Институции и памет. Подходът към близкото минало“


На 19 ноември 2013 г. доц. д-р Дмитро Миколенко от Харковския национален университет „В. Каразин“ изнесе лекция на тема „Трансформации на образа на Стефан Стамболов в руската,
съветската и постсъветската историография“
в рамките на дискусионния семинар
„Актуални проблеми на историята и историографията“.


На  11 и 12 ноември 2013 г. в София се състоя международна научна конференция
100 години от Балканските войни. Извори и документи
посветена на 100-годишнината от Балканските войни и организирана от
Институт за исторически изследвания – БАН и Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 Конференцията бе проведена в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0058
„България – извори и документи”
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Виж Програма на събитието


На 5 ноември в Заседателната зала на Института за исторически изследвания
се проведе успешно българо-руска витруална конференция
«Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX-XXI вв.»
Виж резюме на дискусията


На 31 октомври и 1 ноември 2013 г. в София се състоя международна научна конференция
„Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”,
посветена на 175-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов и организирана
от Институт за исторически изследвания - БАН със съдействието на Столична община,
НБКМ „Св.Св. Кирил и Методий”, ИБЦТ „Ал. Фол”

Виж подробна информация за събитието и пълната Програма на конференцията
В рамките на конференцията се състоя и представяне на книгата на проф. Роман Холец
„Кобургите и Словакия“


На 29 октомври 2013 г. в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията” проф. Роман Холец от Института за история-САН изнесе лекция на тема
„Проблеми на съвременната словашка историография“
Виж резюме на лекцията и дискусията и снимки от събитието


На 24 октомври 2013 г. се проведе българо-полска научна конференция на тема
„Ватиканът - Полша - България. 150 години от началото на мисията на Конгрегацията на възкресенците в България“. Организатори на конференцията: Посолството на Република Полша в София, Институтът за исторически изследвания към БАН, Конгрегацията на възкресенците.
Конференцията беше поздравена от Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.
Виж сборник с доклади от конференцията, кратко резюме и снимков материал.


На 9 октомври 2013 г. в Института за исторически изследвания при БАН бе проведена Кръгла маса „Реформите в България, Източна Европа и перспективите за тяхната съвместно изследване
в България и Китайската народна република”

Виж кратко резюме на дискусията и снимков материал от събитието


2 октомври 2013 г.
Встъпително слово на Директора на Института за исторически изследвания при БАН
проф. д.и.н. Илия Тодев при откриването на международната научна конференция
по случай 110-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание
във Военната АКадемия „Г. С. Раковски“


На 1 октомври 2013 г. се състоя публична защита на дисертационния труд
на доц. д-р Милкана Иванова Бошнакова на тема „Яворов и Македония (1895-1914)“
за присъждане на научната степен „доктор на науките“.
Научна област: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.2. История и Археология
научна специалност: История на България

Автореферат на труда
Рецензия от акад. Георги Марков, Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил Митев,
Рецензия от проф. д. и. н. Иван Илчев, Становище от проф. д. ф. н. Боряна Христова,
Становище от проф. д. и. н. Димитър Гоцев, Становище от доц. д-р Василка Танкова,
Становище от доц. д-р Александър Гребенаров


На 24 септември 2013 г. в Големия салон в сградата на Института за исторически изследвания гл. ас. д-р Христо Милков изнесе лекция на тема „Дьо Гол – отказът от политиката“
в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“.


На 25 юни 2013 г. в Големия салон на ИИстИ гл. ас. д-р Христо Милков изнесе лекция на тема
„Корени и произход на френския антисемитизъм. Еврейският геноцид във Франция
(1940-1944)“
в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“.


На 27 юни 2013 г. в Института за исторически изследвания се проведе
публична защита на дисертационния труд
„Войнушката институция в българските земи през XV-XVI в.”
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Кръстьо Йорданов Йорданов

Автореферат на труда от Докторанта
Рецензия от проф. к. и. н. Цветана Георгиева, Рецензия от доц. д-р Стефка Първева,
Становище от доц. д-р Олга Тодорова, Становище от доц. д-р Росица Градева
Становище от от доц. д-р Светла Янева


На 4 юни 2013 г. в Института за исторически изследвания – БАН бе изнесена лекция на тема:
„Кой, кога, защо и от кого спаси българските евреи през Втората световна война?“
в рамките на дискусионния семинар „Актуалнипроблеми на историята и историографията”.
Лектор: Николай Поппетров  от Института за исторически изследвания - БАН
Обобщение на дискусията след семинара


На 28 май 2013 г. в Института за исторически изследвания при БАН
се състоя публична защита на дисертационния труд „Българските дипломати. 1879-1912 г.“
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Алека Александрова Стрезова

Автореферат на труда от Докторанта
Рецензия
от проф. д. и. н. Милко Палангурски, Рецензия от доц. д-р Йорданка Гешева
Становище от проф. д. и. н. Трендафил Митев, Становище от доц д-р Василка Танкова
Становище от доц. д-р Добринка Парушева


На 25 април 2013 г. в ИИстИ се проведе публична защита на дисертационния труд
„Население и селища в Сакар планина и прилежащия й район през XV – XVI век“
за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Стефан Христов Димитров

Автореферат на труда от докторанта
Рецензия от проф. д. и. н. Цветана Георгиева, Рецензия от доц. д-р Олга Тодорова
Становище от доц. д-р Росица Градева, Становище от доц. Стефан Андреев
Становище от доц. д-р Стефка Първева


На 9 април в Заседателната зала на ИИстИ бе изнесена Лекция на тема
„Реформите в хуманитаристиката в Унгария и Словакия“
в рамките на дискусионния семинар „Актуални проблеми на историята и историографията”.
Лектори: гл. ас. д-р Пенка Пейковска и доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце
от Института за исторически изследвания - БАН


На 14 март 2013 г.
в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий"
Институтът за исторически изследвания при БАН
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
представиха книгата:
Българското възрожденско общество –
проблеми, борби и постижения.
Сборник с изследвания в чест на доц. Огняна Маждракова-Чавдарова


На 5 март 2013 г. при поредната сесия на дискусионния семинар
„Актуални проблеми на историята и историографията“ бе изнесена лекция на тема
„Реформите в хуманитаристиката  в Русия и Италия“
Лектори: к.и.н. Елена Валева от Института по славяноведение - РАН и доц. д-р. Пенка Данова
от Института по балканистика с център по тракология „проф. Ал. Фол“ – БАН


На 19 февруари 2013 г. в рамките на дискусионния семинар
„Актуaлни проблеми на историята и историографията“
в Големия салон д-р Димитър Митев от Института за исторически изследвания
изнесе публична лекция на тема
„Беше ли готово българското общество в началото на 20 век за Балканските войни –
поглед от 21 век“.


На 15 януари 2013 г. в Големия салон в бе проведен
Дискусионен семинар на Института за исторически изследвания - БАН
Актуални проблеми на историята и историографията
Виж подробна информация за семинара
Встъпително слово на проф. д. и. н. Илия Тодев
Концепция за провеждането на семинара
Отворено писмо прието от участниците в дискусията
Снимков материал от събитието

Отзиви:

Официално писмо от г-н Димитър Филипов, ръководител на Дирекция „Права на човека“ в МВНР,
до Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и Директора на ИИстИ проф. д.и.н Илия Тодев

Благодарствено писмо от Ръководството на Българската академия на науките
за навременната организация и провеждане на Дискусионния семинар


Институтът за исторически изследвания – БАН
съвместно с Евразийския център VIA EVRASIA,
Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Форум „България - Русия“
проведоха международна научна конференция
135 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ-ЕВРАЗИЯ

Виж ПРОГРАМА на конференцията


На 27 ноември 2012 г. в големия салон на ЦУ-БАН бе представен сборникът
„Балканските войни 1912-1913 г. Памет и история.“
Виж кратка информация за сборника и снимки от представянето.


На 26 ноември 2012 г. в Института за исторически изследвания се проведе кръгла маса на тема
"Култура и политика в Югоизточна Европа, XIX-XX век"
по съвместен проект с Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия.
Виж Програма на събитието


В периода 3–8 октомври 2012 г. в градовете София, Благоевград, Стара Загора,
Велико Търново, Кърджали
се състоя международна научна конференция

100 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ
(РЕТРОСПЕКЦИИ И ПРОЕКЦИИ)

Посветена на 100-годишнината от началото на Балканската война
Събитието се проведе под патронажа на министъра на отбраната на Република България Аню Ангелов
Виж ПРОГРАМА на конференцията


На 10 и 11 септември 2012 г. във Варна се състоя Вторият Руско-Български обществен форум,
посветен на 135-та годишнина от Освободителната Руско-Турска война (1877-1878 г.).
От Института участие с доклади взеха проф. д-р Илия Тодев и доц. д-р Илияна Марчева.
Интервю с проф. Тодев във в-к „Русия днес“
Снимки от събититието


На 18.07.2012 г. от 11:00 ч. по инициатива на Столична община
в Борисовата градина се състоя тържество,
посветено на 175-годишнина от рождението на Васил Левски.
Слово произнесе проф. д. и. н. Илия Тодев
Виж снимков материал от честването


150-годишнината от рождението на българския учен и общественик
професор Иван Шишманов бе отбелязана и в Страсбург. Подробно...


На 26 юни 2012 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе представен т. IX от Многотомната история на България.
Слово произнесе проф. Илия Тодев, директор на ИИстИ
Кратък фотографски очерк на последвалата дискусия
Информация за събитието на страницата на НБКМ
Изданието е класирано като „Книга на седмицата“
в броя на в-к „Сега“ от 23.06.2012 г.


В дните 31 май – 2 юни 2012 г. в Университета на Орегон в гр. Юджийн, САЩ се проведе
IX конференция на учени от България, САЩ и Канада,
организирана от Асоциацията за българистични проучвания в САЩ
и Българската академия на науките
.

Представители на Института за исторически изследвания на конференцията бяха Ваня Стоянова
и Детелина Динева, като участието им стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на организаторите от американска страна.

Ваня Стоянова представи доклад на тема „България и САЩ в мир и война (1939-1947 г.)“.
Докладът на Детелина Динева бе на тема „Началните етапи на прехода на България към демокрация и политиката на САЩ“. Детелина Динева води един от панелите на конференцията.
Снимков материал от състоялото се събитие


На 04.06.2012 г. във фоайето на Централно Управление  БАН бе открита изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на големия български учен, общественик и радетел на обединена Европа професор Иван Шишманов, на 5-годишнината от членството на България в Европейския съюз, на 20-годишнината от присъединяването на България към Съвета на Европа. Подробно...


Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм
 „Пътуване към България”

Между 17 и 19 май 2012 г. в Шумен се проведе третата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България” под мотото „България в световното културно наследство”. Подробно за събитието...


На 9 май 2012 г. в зала 207 на ЦУ-БАН научно издателство “Марин Дринов” организира представяне на монографията на гл. ас. Мария Колева от Института за Исторически изследвания “Германската политика към България между двете световни войни”. За научните приноси на авторката – доктор по модерна германска история и дългогодишен проучвател на тази проблематика в Института за исторически изследвания – говориха проф.дин Витка Тошкова и проф. дин Владимир Мигев, като в дискусията участваха акад. К. Косев, проф. Господинка Никова, доц. дин Ив. Първев, гл. ас. В. Гъркова, доц. Т. Готовска-Хенце. Положителните оценки за труда бяха придружени от пожеланието непубликувани материали от немските архиви да бъдат систематизирани и обнародвани от Мария Колева.


ИЗЛОЖБА ЗА ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ В ЙЕНА (ГЕРМАНИЯ)

На 27 април 2012 г. в старинния университетски  град Йена се състояха две важни събития, свързани с българо-немските общувания – конференция  на тема „Миграция от и към България (1989-2011)”, организирана от Института за славистика и в Йенския университет и Секцията по балканска етнология в Института по етнология и фолклор при БАН и представяне на изложбата „България в Европа”. Още...


На 17 април 2012 г.
в ИИстИ-БАН
беше представена
наскоро публикуваната
история на ирландската републиканска партия –
„Шин Фейн в сянката на тероризма 1905-2005“


ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ – ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТИ
финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“
Повече за проекта


На 15.12.2011 г. в Алберт Лудвигския университет в град Фрайбург
беше представена книгата на доц. д-р Румяна Конева „Иван Шишманов и Обединена Европа”.
Виж резюме на събитието


Как да си направим родословно дърво
В студиото на предаването „Бодилник“ по телевизия TV7 доц. д-р Антоанета Запрянова,
председател на „Българската генеалогична федерация“ разясни стъпките,
по които можем да направим това, виж видео.


Национална научна конференция „Град и памет”
13 и 14 октомври 2011 г. Пазарджик


Американският научен център – София
награди Елена Костова, научен сътрудник от Секцията за средновековна история на България,
като победител в конкурса за българска дисертация на средновековна тематика


На 5 и 6 септември 2011 г. се състоя
Петата национална научна конференция
„От регионалното към националното”.


ПРИЗИВ ЗА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО!


На заседание на Общото събрание на Института за исторически изследвания,
проведено на 26 октомври 2010 г., беше прието Становище на учените от Института
по кризата в научната сфера и в БАН (изтегли PDF, 90KB)


СТАНОВИЩЕ
на Общото събрание на Института по история
за начина на провеждане на реформата в БАН
(изтегли PDF, 128KB)


Секция "Помощни исторически науки и информатика" в сътрудничество с колеги от Института организира неформален кръг от историци за обсъждане на актуалните проблеми на историческата наука и предстоящото създаване на Клуб за интердисциплинарни изследвания “За историята”.

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача