ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

СТЕФАН КОЛЕВ ДОЙНОВ

29 април 1936, с. Царева ливада, Ловешка обл.

e-mail:

 

Академична кариера

Образование

          1964 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1968-1971 - Аспирантура в Института по история, БАН.

          1971 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация за “Българското националноосвободително движение в началото на ХIХ в. 1800-1812” под научното ръководство на чл.кор. проф. Страшимир Димитров.

Назначение

          1972-1981 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1981 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

          1993-1997 - Началник на Главно управление на архивите при МС.

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1996 - Доктор на историческите науки (д.и.н., DSc) след защита на дисертация върху "Българите в Южна Русия през Възраждането, 1751-1878".

          1997 - Ст.н.с. І ст. (професор) в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

          1966-1990 - Член на Българското историческо дружество.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          1976-1994 - Член на редколегията на "Военноисторически сборник".

          1988-1995 - Член на редколегията на "Исторически преглед".

          1993-1997 - Отговорен редактор на “Известия на държавните архиви”.

          1993-1997 - Член на Издателския съвет на Държавните архиви.

Научни специализации в чужбина

          1973 - Институт славяноведения и балканистики - АНСССР: Москва, СССР; 4 месеца по тема "Българо-руски политически връзки през периода на Българското възраждане";

          1978 - Архивна служба - Париж, Франция; 3 месеца по линия на Многотомната история с тема "Политиката на Великите сили и българското националноосвободителво движение".


Участие в съвместни научни проекти

          .....

Области на научни интереси

          Политическа и културна история на българския народ през ХVIII-ХIХ в.; българите в Южна Русия през Възраждането.

Преподавателска дейност

 1972-1974 - Софийски университет "Климент Охридски", Исторически факултет: Асистент по Нова българска история;

 1972-1974 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет: Лекции по Нова българска история.

 1997-1999 - Славянски университет, Добрич: Лекции по "Нова българска история" и "История на българското възраждане".

Езици

ползва руски, сърбо-хърватски и френски.


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Неуловимият. По стъпките на Левски. София, 1973, 185 с. (колектив)
 2. Българската общественост и Руско-турската освободителна война (1877-1878). София, 1978. 219 с.
 3. Българското националноосвободително движение 1800-1812. София, 1979, 217 с.
 4. Борбите на българския народ за национално освобождение. София, 1981, 65 с.
 5. Българите и руско-турските войни 1774-1856. София, 1987, 238 с.
 6. Освободителната война 1877-1878 и българската национална революция. София, 1988, 390 с. (в колектив)
 7. Софроний Врачански. София, 1989, 34 с.
 8. Руско-турската Освободителна война. София, 1993, 96 с.
 9. Възкресението. Монография за Освободителната война от 1877-1878 г. София, 1997.
 10. Българите в Украйна и Молдова през Възраждането (1751-1878). София, 2005, 362 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. България и Първото сръбско въстание (1804-1813 г.). - Исторически преглед, 1970, № 5, 51-74.
 2. Huшкото въстание от 1841 г. – Boeнноисторически сборник, 1970, № 5, с.39-56.
 3. Péter Beron - Reformator in Bulgarien. - Mitteilungen der dosteuropa-Gesellschaft, 1971, № 3-4, 55-65.
 4. Българското пратеничество в Русия по време на pycko-mypckama война 1806-1812 г. – Boeнноcmopuчески c6opник, 1973, № 1, 54-72.
 5. Le mouvement de libération nationale bulgare au début du XIXe siècle. - Bulgarian Historical Review, 1975, № 1, 60-78.
 6. Участието на българския народ във войните от 1877-1878 г. – В: Pycko-mypckama освободителна война 1877-1878 г. София, 1977, с. 279-320.
 7. Политическа дейност на българското духовенство по време на руско-турската война от първата половина на ХIХ в. – В: Известия на Българската патриаршия и Църковно-историческия и архивен институт. Т. 1. София, 1978, с.130-157.
 8. Преселнически движения от българските земи по време на руско-турските войни през първата половина на ХІХ в. - В: Българското възраждане и Русия. София, 1981, с. 290-316.
 9. Руско-турските войни (1768-1856 г.) в политическата съдба на българския народ. - Военноисторически сборник, 1981, № 2, 13-29.
 10. Руско-турските войни през ХVIII-ХIХ в и формиране на българската нация. - Boeнноисторически сборник, 1983, № 2, 98-127.
 11. La Russie le mouvement de libération nationale bulgare au XVIIIe siècle. Etudes Historiques, T.XII. Sofia, 1984, 37-67.
 12. Априлското въстание – прелюдия към освобождението на България. – Boeнноисторически сборник, 1986, № 1, 24-42.
 13. La guerre de Crimée et les bulgares (aspects militaires et politiques). - Bulgarian Historical Review, 1986, № 4, 29-46.
 14. Еволюция в политическата мисъл до появата на Вътрешната революционна организация. - В: Левски (1837-1997). София, 1987, с. 80-99.
 15. Странджа-Сакар в годините на Руско-турската война 1828-1829 г. - В: Културноисторическо наследство на Странджа-Сакар. София, 1987, с. 73-83.
 16. Русия и българските политически движения през ХVІІІ и първата половина на ХІХ в. – Годишник на софийския университет, Исторически факултет, 77, 1989, 140-186.
 17. Българските преселвания в Южна Русия през 50-те години на XVIII в. - Иcmopuчecku преглед, 1991, № 11, 3-20.
 18. Последното масово преселение в Южна Русия (1861-1862). – Иcmoрически  преглед, 1992, № 11-12, 17-39.
 19. Български преселници, служили в руската армия (XVII-XVIII в.). – В: Известия на национален център по военна история. Т. 55. София, 1993, с. 3-49.
 20. Български доброволчески полкове в руската армия през ХVІІІ в. - Военноисторически сборник, 1993, № 4, 26-45.
 21. Българското националноосвободително движение и Освободителната война. - В: 120 г. от освобождението на Габрово. Габрово, 1997, с. 68-85.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ